અહી ધોરણ 10ની બોર્ડની પરિક્ષા આપતા વિદ્યાર્થીઓ અને તેનું નિરિક્ષણ કાર્ય કરશે તેવા ખંડ નિરક્ષક મિત્રો માટે આ વિડીયો ઉપયોગી બનશે આ વીડીયો મારા મિત્ર બાબુભાઈ પટેલ વિવેકાનંદ વિદ્યાલય જડિયા તા: ધાનેરા જી : બનાસકાંઠા દ્વારા બનાવેલ છે  આ વીડીયો જોયા પછી  વિદ્યાર્થીઓ ને OMR Sheet થતી ભૂલોને નિવારી શકાશે અને તેનું ખોટું મુલ્યાંકન થતું અટકશે આ વિડીયો વિદ્યાર્થીઓને   એક વાર જરૂર બતાવશો તેવી આશા.. સાથે .............

http://youtu.be/6fhujVcvpug

0 comments:

Post a Comment

 
Top