મિત્રો - અહી નીચે એજ્યુસફર.કોમ વેબસાઈટ પર  સતનામ પટેલ દ્વારા તૈયાર કરેલ ઈન્કમટેક્ષ  ૨૦૧૩-૧૪ ની ગણતરી માટેની એક્સેલ સીટ મૂકેલ છે. શ્રી સતનામભાઈ - શ્રી બાબુભાઈ - શ્રી કમલેશભાઈ - શ્રી હસમુખભાઈ દ્વારા www.edusafar.com વેબસાઈટનું સુંદર સંચાલન થાય છે અને શિક્ષણ તથા શિક્ષકને લગતી અગત્યની માહિતી મુકવામાં આવે છે તે માટે તેઓ અભિનંદનને પાત્ર છે. શ્રી સતનામભાઈ    દ્વારા ઉપયોગી એક્સેલ સીટો -  તથા શ્રી બાબુભાઈ પટેલ દ્વારા ઉપયોગી પી.પી.ટી તેમજ વિડીયો જાતે મહેનત કરીને બનાવેલ છે.અને તેમની સાઈટ પર મૂકેલ છે. અહી શ્રી સતનામભાઈ દ્વારા બનાવેલ ઓરીજનલ ટેક્ષ ગણવાની એક્સેલ શીટ છે. તેને ડાઉનલોડ કરીને જુઓ. 

0 comments:

Post a Comment

 
Top