ગુણોત્સવ ૨૦૧૪  માધ્યમિક વિભાગ
આગામી પ્રસારણ  ૧૦/૦૨/૨૦૧૪  ૧૧-૦૦ થી ૦૧-૦૦ 
પરીક્ષા તારીખ ૧૩/૦૨/૨૦૧૪ તથા ૧૪/૦૨/૨૦૧૪ 
ઓનલાઈન ડેટા ભરવાની અંતિમ તારીખ - ૨૮/૦૨/૨૦૧૪ 

શાળાનું માહિતી પત્રક નીચેની લિંક પર ક્લીક કરી આપની શાળાનો ઈંડેક્ષ નંબર તથા  gun789 પાસવર્ડ લખી ઓકે કરવાથી નવો પાસવર્ડ માગશે. નવો પાસવર્ડ નક્કી કરી માહિતી ભરી શકાશે. 

http://secondarygunotsav.org/ 

gunostav page 1 
gunostav page 2 

સ્વમુલ્યાકન પુસ્તિકા ભર્યા પછી જ ONLINE ENTRY કરવાની છે.
ONLINE ENTRY તા.૧૨-૦૨-૨૦૧૪ થી ચાલુ થશે. 


0 comments:

Post a Comment

 
Top