Saturday, December 28, 2013

 મિત્રો - ભૂતકાળના આ ફોટા જોઈને નક્કી કરજો કે સમય બળવાન છે. કેજરીવાલને લાઠીઓ મારનાર પોલીસ આજે કેજરીવાલને  સલામ ભરતી હ્તી. યાદ રાખજો - સત્ય પરેશાન હો સક્તા હૈ - લેકિન પરાજિત નહિ.    

ગુજરાતમાં ઉચ્ચત્તરની ભરતી શરૂ કરાવવા કોઈકે કેજરીવાલ બનવાની જરૂર છે.  

Friday, December 27, 2013

ઉચ્ચત્તર ભરતી ઝડપી બને અને ઝડપી મેરીટ જાહેર થાય  તે માટે   તા.૩૦/૧૨/૨૦૧૩ ની ગાંધીનગર ખાતે રેલીની મંજૂરી માટે  પાલનપુરના  શ્રી ભાસ્કરભાઈ રાવલ અને  અન્ય પાંચ મિત્રો  શુક્રવારના રોજ ગાંધીનગર ખાતે ગયા હતા.પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા  રેલીની  મંજૂરી ન મળવાને કારણે તા. ૩૦/૧૨/૨૦૧૩ ના રોજ રેલીનું આયોજન હાલ પૂરતું મોકુફ રાખેલ છે. 
રેલીની મંજૂરી માટે અને ભરતી ઝડપથી શરૂ થાય તે માટે પાલનપુરના શ્રી ભાસ્કરભાઈ રાવલ તથા અન્ય મિત્રો દ્વારા સતત રજૂઆતો ચાલુ છે. શિક્ષણમંત્રીશ્રીને પણ આવેદનપત્ર આપવામાં આવેલ છે. 

તા. ૩૦/૧૨/૨૦૧૩ ના રોજની ગાંધીનગર ખાતેની રેલી હાલ પૂરતી બંધ રાખેલ છે તેની સર્વે હિતેચ્છુ મિત્રોને જાણ કરવામાં આવે છે. રેલીની મંજૂરી મળશે તો તેની તારીખ -સમય તથા અન્ય કાર્યક્રમોની જાણ કરવામાં આવશે. રેલી બંધ રહેલ છે તેના સમાચાર અન્ય લાગતા વળગતા મિત્રોને આપશો. 

Wednesday, December 25, 2013

ધોરણ ૧ થી 5 માં ૨૦૦૦ પી.ટી.સી શિક્ષકોની ભરતી અંદાજિત તા. ૦૧ થી ૦૫ જાન્યુઆરી વચ્ચે આવવાની સંભાવના છે.  

Thursday, November 28, 2013

Question bank for the students of std.X English(S.L.) Created By Dipak Parikh - Baroda   
Dipakbhai V.Parikh - Principal, Vakal Vidyalaya, Refinary Road, Bajuwa. TA. & Dist. Baroda
Ph.O. (O.0265-2232276, M.9426410319)
અનિવાર્ય સંજોગોને કારણે બ્લોગ થોડા સમય સુધી અપડેટ થઈ શક્યો નથી. હવે રેગ્યુલર બ્લોગ અપડેટ થશે. મુલાકાત લેશો તો આનંદ થશે. 

Monday, November 11, 2013

LTC અંતર્ગતના બધાજ પરિપત્રોLTC  ( Leave Travel Concession ) - અંતર્ગતના બધાજ પરિપત્રો  

ઘણા મિત્રો પૂછે છે કે હાલ LTC બ્લોક ચાલે છે કે કેમ ? મિત્રો, હું જાણું છું તે મુજબ  ૨૦૦૮-૧૧ નો LTC બ્લોક નાણા વિભાગના ૧૧-૧૦-૧૯૯૯ ના ઠરાવ ક્રમાંક મસબ/૧૦૯૯૯/૧૨૫૩(ચ)ની જોગવાઈ મુજબ આપમેળે એક વર્ષ લંબાઈ ગયેલ છે. તથા ૨૦૧૨-૧૫ નો નવો બ્લોક પણ આ ઠરાવ મુજબ ચાલુ થઈ ગયેલ કહેવાય. આ પરિપત્ર અહિ સામેલ છે. તે ડાઉનલોડ કરવા લખાણ પર ક્લીક કરો.

LTC પ્રવાસ માટે શીપ ( દરિયાઈ) અને હવાઈ બંને મુસાફરી માન્ય છે. તે અંતર્ગતનો પરિપત્ર જોવા નીચે લખાણ પર ક્લીક કરો


હું જાણું છું ત્યાં સુધી નાણા વિભાગના તા. ૧૫/૦૧/૨૦૧૦ તથા ૦૨/૦૨/૨૦૧૦ ના પે સેલના જી.આર. મુજબ ૧૦ દિવસની રજાઓનું એલ.ટી.સી. માં જવા માટે નવા પગાર ધોરણ મુજબ રોકડમાં પણ રૂપાંતર થાય.તથા આ ૧૦ દિવસની રજા ૩૦૦ રજાઓમાંથી કપાત થાય નહિ. આ હેતુ માટે ૧૦ દિવસનો પ્રવાસ કરવો જરૂરી નથી. જી.આર જોવા નીચેના લખાણ પર ક્લીક કરો.

Sunday, November 10, 2013

Important Circulars

કમિશ્નર કચેરી દ્વારા મેડીકલ ભથ્થુ,એન્ટ્રીલેવલ પે-સ્કેલ, રક્ષણ અંગે સરકારમાં મોકલેલ દરખાસ્ત ,નાણાં વિભાગમાં મોકલેલ દરખાસ્તો મંજુર કરવા બાબત, ગ્રંથપાલનાં પગાર અંગે રજુઆત
(સાભાર - ગુ.રા.ઉ.મા.શિ.સંઘ મહામંડળ 

GUJCET ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન બાબત 


JEE - NEET ના પ્રશ્નસંપૂટોની સીડી બાબતે


CCC Question Paper Format

RMSA માધ્યમિક શિક્ષક તાલીમ  

બિન સરકારી માધ્ય.શાળા નોન ગ્રાન્ટેડ માંથી ગ્રાન્ટેડ થતાં તે શાળાના કર્મચારીઓની સેવા વિનિયમિત કરવા બાબત 

Age To get addmission in Std 1
પ્રસુતિ તથા પિતૃત્વ રજાનો પરિપત્ર

NewImportant Guidelines for getting duplicate certificate (Marksheet, Passing certificate & Migration certificate)  NewCCC પરીક્ષા અંતર્ગત 15/06/2012 નો પરિપત્ર 
વિકલાંગ માટે રોસ્ટર રજિસ્ટર નિભાવવા માટે ૧૮/૦૬/૨૦૧૨ નો પરિપત્ર

ઉન્નત વર્ગ અંતર્ગત આવક મર્યાદા પરિપત્ર 

અનુસૂચિત જાતિ માટેની યોજનામાં આવકમર્યાદા અંતર્ગત પરિપત્ર 

ઈન્દિરા ગાંધી રાષ્ટ્રીય વૃધ્ધ પેંશન યોજના અંગે 

Fajal Raxan New Paripatra - 30/05/2012  


પ્રાથમિક શાળા શિક્ષક - બદલીના નવા નિયમો - પરિપત્ર ૨૩/૦૫/૨૦૧૨  


પરિપત્ર તાત્કાલિક પહોંચાડવા બદલ શ્રી ઈલિયાસભાઈ( પ્રમુખશ્રી/બ.કાં.મા.શિ.સંઘ) નો આભાર.


ઉપરના પરિપત્રના રેફરન્સમાં નીચેના પરિપત્રની જરૂર પડશે.  

વર્ગ દીઠ વિદ્યાર્થી પ્રવેશ અંતર્ગત શિક્ષણ વિભાગ ઠરાવ ક્રમાંક ઉમશ/૧૧૦૬-૨૧૩૮-ગ૧ તા. ૩૧/૧૨/૨૦૦૯ નો પરિપત્ર  

શિક્ષક સજ્જતા કસોટી - શિક્ષક ટીએ - ડીએ પરિપત્ર


ફાજલ અંતર્ગત રેશિયાનો લેટેસ્ટ પરિપત્ર 
ધોરણ - 8 પ્રાથમિકમાં જતાં વર્ગઘટાડો થતાં વર્કલોડની માહિતી પત્રક ( મહેસાણા જિલ્લો )  

ફાજલ અંતર્ગત ૨૫-૦૨-૨૦૧૧ નો પરિપત્ર  

ફાજલ અંતર્ગતસંખ્યા અંતર્ગત ૩૧-૧૨-૨૦૦૯ નો પરિપત્ર  


ગુજરાત સરકાર સામાન્ય વહીવટી વિભાગના પરિપત્રોપગારમાંથી ઈંકમટેક્ષ કપાત પરિપત્ર

દિવાળી વહેલા પગાર પરિપત્ર

વિનિમય ૨૦(૫) માં સુધારો - કમ્પ્યૂટર શિક્ષક લાયકાત 

બોનસ - ૨૦૧૧ પરિપત્ર


ચૂકવવા બાબતનો - ૦૫-૦૭-૨૦૧૧ નો પરિપત્ર

            
   
   
 * બિન શૈક્ષણિક કર્મચારી મહેકમ ૦૧-૦૮-૨૦૧૧ નો પરિપત્ર 

* Rate Of DA and Prof.Tax

* HRA Classification of various City 
 
* ડુપ્લીકેટ સર્વિસ બુક અંગેનો પરિપત્ર 
 
* શાળા કેમ્પસમાં મોબાઈલ પ્રતિબંધ પરિપત્ર  
  

* વિદ્યાસહાયક ભરતી ૨૦૧૧ માં ઉપલી વય મર્યાદામાં છૂટછાટનો ૧૧-૦૭-૨૦૧૧ નો પરિપત્ર  
* ચાલુ નોકરી દરમ્યાન અવસાન પામનાર કર્મચારીના આશ્રિત કુંટુંબને ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય ચૂકવવા બાબતનો - ૦૫-૦૭-૨૦૧૧ નો પરિપત્ર

* ધોરણ - 9 અભ્યાસક્રમ- પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ - આયોજન અને વર્ગ બઢતીના નિયમો

* સ્વૈચ્છિક નિવૃતિના કેસમાં ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ લાભ પરત કરવા બાબત  


* નોન ગ્રાન્ટેબલ શાળા માટે વ્યવસ્થાપન નિતી ( આદર્શ આચારસંહિતા) 


* પ્રાથમિક શિક્ષક ટ્યુશન પ્રતિબંધ પરિપત્ર 


* ગુજરાત સ્ટેટ ઓપન સ્કૂલ જી.આર 


* એલ.સી તથા જી.આર નો પરિપત્ર તથા નમૂનો (૦૪-૦૫-૨૦૧૧)  
* ગુજરાત રાજ્યની સામાજિક અને શૈક્ષણિક વર્ગમાં સમાવિષ્ટ જાતિઓની યાદી 

* મોઘવારી વધારો

* ભરતી પરિપત્ર   
* રજા અંગેનો પરિપત્ર        
* શિક્ષક રેશિયો પરિપત્ર   

* મેડિકલ પરિપત્ર            

* ફાજલ રક્ષણ પરિપત્ર   

* રાજીનામા અંગેના નિયમોનો પરિપત્ર


* શિક્ષણ સહાયક પરિપત્ર 11-05-2010 GR

* પગાર સુધારો પરિપત્ર

* બોર્ડ પરીક્ષા શિક્ષા પરિપત્ર

* ઉચ્ચત્તર પગાર ધોરણ પરિપત્ર

* GRANT IN AID GR (ગ્રાન્ટ ઈન એઈડ પરિપત્ર)   

* અધિનિયમ સુધારો 2010
 શિક્ષક રેશિયો 


*અન્ય ઉપયોગી પરિપત્રો

* AWARD GR (શ્રેષ્ઠ શિક્ષક એવોર્ડ પરિપત્ર)

* OPEN SCHOOL GR


*પ્રાથમિક શાળામાં વિદ્યાસહાયક માટે TET પરિપત્રતા. ૨૩/૦૫/૨૦૧૨ બદલીનાં નવા નિયમો અંગેનો ૫રિ૫ત્ર
* પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષક ભરતી ગુણાંકન તથા નિયમો પરિપત્ર   
  

Thursday, October 31, 2013

ધનતેરસથી દિવાળી દરમ્યાન શિક્ષણમંત્રી દ્વારા કર્મચારીઓના લાભ - આનંદની કોઈ જાહેરાત થાય તેવી શક્યતા વિચારીએ તો ખોટુ નથી. 

Guideline For Better Work

શ્રી બાબુભાઈએ ધોરણ - 10 અને 12 ના ઓનલાઈન ફોર્મ ભરતી વખતે પ્રિન્સીપલ એપ્રુવલ આપવાની સમજ આપતો વિડીયો તૈયાર કરેલ છે. વિડીયો નિહાળવા નીચેની લિંક પર ક્લીક કરશો. આ અગાઉ શ્રી બાબુભાઈએ ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવા માટેની સમજ આપતો તથા ફોટો સહી ૨૦ કે.બી થી નાના બનાવવાના સરસ વિડીયો બનાવેલા હતા જે આપણે આ બ્લોગ પર સારસ્વત મિત્રોના ઉપયોગ માટે મૂકેલા હતા. 

સુપ્રિમ કોર્ટ ફિક્સ પગાર કેસ સ્ટેટસ આગામી તારીખ  ૧૨/૧૧/૨૦૧૩

આ અગાઉ આ જ બ્લોગ ઉપર ધ્યાન દોરવામાં આવેલ હતુ કે કેસનું જજમેંટ આવતા ૩ થી ૪ માસ ઓછામાં ઓછા લાગશે. મિત્રો આગામી ૧૨/૧૧/૨૦૧૩ ના રોજ પણ નવી તારીખ જાણવા તૈયાર રહેજો.એના પછી પણ ... એના પછી પણ ..... એના પછી પણ ..... એના પછી પણ તારીખ જાણવા તૈયાર રહેજો.


Tuesday, October 29, 2013

બનાસકાંઠા જિલ્લા માધ્યમિક શિક્ષક સંઘ ના પ્રમુખશ્રી ઈલિયાસભાઈ સિંધી તરફથી બનાસ ગંગા શિક્ષણ - ઓગષ્ટ ૨૦૧૧ અંક મળ્યો. સારસ્વત મિત્રો માટે અત્રે તે અપલોડ કરેલ છે. પાન નંબર 4 પર નિવૃત શિક્ષક શ્રી રમણિકભાઈ રાવલ પ્રસિધ્ધ વંત્યાક અને નવી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ લેખ વાંચી ચિંતન અને ચિંતા કરવાની જરૂર છે.

બનાસગંગા શિક્ષણ - ડિસેમ્બર ૨૦૧૧ અંક  

બનાસગંગા શિક્ષણ - ઓગષ્ટ ૨૦૧૧ અંક   ( બનાસકાંઠા જિ.મા.શિ.સંઘ મુખપત્ર)

બનાસગંગા શિક્ષણ - જુલાઈ ૨૦૧૧ અંક

Monday, October 28, 2013

ચિંતા અને ચિંતન

મિત્રો -  પાંચ વર્ષ સુધી અસહ્ય મોઘવારીના જમાનામાં પેટે પાટા બાંધીને ફિક્સ પગારમાં કુટુંબનું ભરણપોષણ કરી જ્યારે કર્મચારી ફૂલ પગારમાં આવે છે ત્યારે કે પછી પોતાના હકના જી.પી.એફના નાણા ખરા જરૂરિયાતવાળા પ્રસંગે જરૂર હોય ત્યારે  ફૂલ પગારની ફાઈલો ક્લીયર કરવા અને જી.પી.એફનો ઉપાડનો ચેક તૈયાર કરવા જાણીજોઈને નાણાની રોકડી કરવા ( પૈસા પડાવવા ) કચેરીમાં લાગતા વળગતા દલાલો કે ક્લાર્ક - અધિકારીઓ દ્વારા દબાવી રાખવામાં આવે છે અને ફાઈલ ક્લીયર કરાવવા નાણા માંગવામાં આવે છે. જો પૈસા આપવામાં ન આવે તો જાણીજોઈને ક્વેરી કાઢી ફાઈલ વિલંબમાં નાખે છે. ફાઈલ વિલંબમાં પડવાના કારણે ચાણક્યના લેબલવાળા સ્વાર્થી શિક્ષકો દોડતા આવા લેભાગુ તત્વોના ઘૂંટણિયે પડી સામે ચાલીને નાણા કોઠળી ખુલ્લી મૂકે છે અને પાછા વર્ગખંડમાં નિતીના પાઠો - ભષ્ટ્રાચાર કરવો જોઈએ નહિ અને ભષ્ટાચાર કરનારને રોકવો જોઈએ તેવી મીઠી મધુરી વાતો કરે છે. 
મિત્રો - આવા ઓફિસોમાં પૈસા માંગતા ચહેરાઓ ખરેખર ડરપોક હોય છે. આવા ચહેરાઓના ઘૂંટણિયે પડવાની કોઈજ જરુર નથી. જરૂર છે આવા લેભાગુ તત્વોને ખુલ્લા પાડવા એંટી કરપ્શન બ્યુરોમાં ધ્યાન દોરી  છટકું ગોઠવવાની. બજારમાં ખૂબજ નાના બટન ટાઈપના કેમેરા આવે છે. આવા ટેક્નોલોજીના સાધનોનો ઉપયોગ કરી આવા લેભાગુ તત્વોના ભષ્ટાચારની ડીમાન્ડનું રેકોર્ડીગ કરી ખુલ્લા કરવાનું અભિયાન ચાલુ કરો. રડતા રડતા - રેંગતા રેંગતા  આવા ભષ્ટાચારી ક્લાર્ક કે લાગતા વળગતા અધિકારી તમારા ઘૂંટણિયે ના પડે તો કહે જો મને ?
 ચાણક્યની વાતો કરવાથી ચાલશે નહિ. ખરેખર ચાણક્ય બનવાની જરૂર છે. એક વાત જીવનમાં બરાબર યાદ રાખજો - સત્યવાન  હેરાન થઈ શકે છે પરંતુ હારતો નથી.લાંબા સમયે પણ એની જીતજ થાય છે.

આ સ્ટોરી વિશે આપના વિચારો કોમેંટ્સમાં આવકાર્ય છે.    

Friday, October 18, 2013

ડી.એ માં ૧૦ % નો વધારો જ

ગુજરાત સરકારે આજ રોજ ડી.એ માં  ૧૦ % નો વધારો જાહેર કરેલ છે. તા. ૦૧/૦૭/૨૦૧૩ થી ૯૦ % મુજબ ડી.એ મળશે. પરિપત્ર માટે નીચે ક્લીક કરો. 

Saturday, October 12, 2013

સોસા દિનેશકુમાર  - શાહ એમ. એમ  હાઈસ્કૂલ - કોડીનાર  દ્વારા  પગાર અંતર્ગત એક્સેલ સીટ બનાવેલ છે .તે ડાઉનલોડ  કરવા નીચે લિંક ઉપર ક્લીક કરો. ફોંટ તથા એક્સેલ સીટ બંનેની લિંક આપેલ છે. If You Problem To Read Then Download Font Terafont Chandani From Following Link 


શ્રી દિનેશભાઈના બ્લોગની મુલાકાત લેવા http://www.sosadinesh.blogspot.in પર ક્લીક કરો. 

વિદ્યાર્થીને પ્રથમ પરીક્ષા એટલે કે SA માં નાપાસ થાય એટલે કે ૩૩ ગુણ થી ઓછા આવે તો શું કરવું ?

ઘણા શિક્ષક મિત્રો પૂછે છે કે  વિદ્યાર્થીને પ્રથમ પરીક્ષા એટલે કે SA માં નાપાસ થાય એટલે કે ૩૩ ગુણ થી ઓછા આવે તો શું કરવું ? 

મિત્રો - વિદ્યાર્થી ધારોકે ૧૦૦ ગુણના પ્રશ્નપત્રમાં ૩૩ ગુણ લાવી શકે નહિ તો તેવા વિદ્યાર્થી નું ઉપચારાત્મક કાર્ય કરી ફરી પરીક્ષા લેવી અને બંને પરીક્ષામાંથી વધુ ગુણ ધ્યાનમાં લેવા.
માનીલો કે પ્રથમ પરીક્ષામાં ૧૦૦ માંથી ગણિતના પ્રશ્નપત્રમાં ૧૮ ગુણ આવે છે. તો રેમેડીયલ ટીચીંગ કરી ફરી ૧૦૦ ગુણની પરીક્ષા લેતાં  ૨૧ ગુણ આવે તો તેના SA-1 ના ગુણ ૨૧ ધ્યાનમાં લેવા .વિદ્યાર્થી ફરી પરીક્ષા લેતાં ફરજિયાત ૩૩ ગુણ લાવે તે જરુરી નથી. FA1 + FA2 + SA1 + FA3 + FA4 + SA2 ના કુલ  ૩૦ માંથી ૧૦ ગુણ ફરજિયાત થાયતો વિદ્યાર્થી પાસ થાય ૧૦ થી ઓછા ગુણ હશે તો વિદ્યાર્થી બોર્ડમાં નાપાસ ગણાશે.  

ટૂંકમાં દરેક FA તથા દરેક SA માં ફરજિયાત પાસ થાય જ તે જરુરી નથી. FA તથા SA માં પ્રથમ વખતે ૩૩ ટકા ગુણ ન મેળવે તો ફરી FA તથા SA કરવું અને બંનેમાંથી વધુ ગુણ ધ્યાનમાં લેવા. આવી સમજ અમને અમારી તાલીમ તથા આચાર્યશ્રીએ માર્ગદર્શન આપેલ છે.  
ગોંડલિયા પુરણભાઈ ( આશિ.શિક્ષક - ધરમપુર પ્રાથમિક શાળા - પોરબંદર ) દ્વારા પ્રાથમિક શાળાના વિદ્યાર્થીઓ માટે ખૂબજ ઉપયોગી પ્રેઝન્ટેશન તૈયાર કરવામાં આવેલા છે. તાજેતરમાં શ્રી પૂરણભાઈએ  ભારતના રાજ્યોનો પરિચય વિષય અંતર્ગત ખૂબજ ઉપયોગી પ્રેઝન્ટેશન બનાવેલ છે. અગાઉ તેમણે રાષ્ટ્રના ઘડવૈયા - પ્રસિધ્ધ મહિલાઓ - ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીશ્રીઓ - અતિવૃષ્ટિ - ધરતીકંપ - ભાષા શિક્ષણ જેવા ધોરણ - ૧ થી ૮ ના વિષયોના એકમોને લગતા ઉપયોગી પ્રેઝન્ટેશન બનાવેલ છે.  

તેમનો બ્લોગ માહિતીથી ભરપૂર છે. સારસ્વત મિત્રો તેમના બ્લોગની મુલાકાત લેશો તો અવશ્ય નવી માહિતી જાણવા મળશે. 

Wednesday, October 9, 2013

વિદ્યાસહાયક ભરતી પ્રતિક્ષાયાદી જોવા તથા કોલ લેટર મેળવવા અહિ નીચે ક્લીક કરો.

http://vidyasahayakgujarat.org/vsahayak2012/default.aspx


કોલ લેટર માટે અહિ ક્લીક કરો. 


Useful excel sheet

નોંધ - એક્સેલ ૨૦૦૩ માં useful excel સીટ ઓપન કરતી વખતે enable macro પર ક્લીક કરવી. મેક્રો રન ન થાય તો toolsmenu --- macro--security--medium કરી સેવ કરી ફાઈલ બંધ કરી ફરી ફાઈલ ઓપન કરવી ત્યારે enable macro પર ક્લીક કરવું.

આજના ગુજરાત સમાચાર ન્યૂઝપેપરમાંમાં સમાચાર છે કે  -  
એક ચોરે દુકાનમાંથી ડુંગળીની ચોરી કરી -  વાઈબ્રન્ટ   ગુજરાતના આ સમાચાર વિશે આપનું મંતવ્ય જણાવો.   એક ચોરે દુકાનમાંથી ડુંગળીની ચોરી કરી  આ અંતર્ગત આપના વિચારો કોમેંટસમાં જણાવો.   

Sunday, October 6, 2013


બનાસકાંઠા જિલ્લા માધ્યમિક શિક્ષક સંઘ દ્વારા પ્રકાશિત થતા બનાસગંગા માસિક માં છપાયેલ કાર્ટૂન  આજની પરિસ્થિતિમાં ઘણુબધુ કહી જાય છે. સારસ્વત મિત્રો - જરા વિચારજો  


Friday, October 4, 2013

માધ્યમિક - ઉચ્ચત્તર તથા આચાર્ય સંઘ માટે લડાયક મુદ્દાઓ

1.  ફાજલનું રક્ષણ 
2.  ૩૦૦ રૂપિયા મેડીકલ 
૩.  શિક્ષકો તથા આચાર્યની ભરતી શરૂ કરાવવી
4.  પરિણામ આધારિત ગ્રાન્ટ નો વિરોધ 
5.  શિક્ષણ સહાયકને   CPF માંથી  GPF
6.  DEO ઓફિસોમાં થતો ભષ્ટાચાર રોકાવવો. 
7.  નોનગ્રાંટેબલ સંસ્થા પર અંકુશ  

8. શિક્ષણ સહાયકની 5 વર્ષની નોકરી સળંગ ગણી 9 વર્ષે ઉચ્ચત્તર પગાર ધોરણ 


આજનો કોયડો 
એક રૂમમાં   7 બલ્બ છે. દરેક બલ્બને સ્વતંત્ર સ્વીચ છે. રૂમને કેટલી રીતે પ્રકાશિત કરી શકાય ?

જવાબ  કોમેંટ્સમાં આવકાર્ય છે.  


ધોરણ 10 ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવા અંતર્ગત બાયસેગ પ્રોગ્રામ અંતર્ગત 

Thursday, October 3, 2013

ધો 10ના વિદ્યાર્થીઓના ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવા માટે વિદ્યાર્થીઓના ફોટા તથા સહી કટીગનો excel


ઓક્ટોબર માસમાં રેગ્યુલર તથા રીપીટર વિદ્યાર્થીઓના  ધોરણ ૧૦ ના પરીક્ષાના ફોર્મ ઓનલાઈન ભરવાના છે. ઓનલાઈન પ્રક્રિયા દરમ્યાન વિદ્યાર્થીઓના ફોટા તથા સહી 20 કેબી કે તેનાથી ઓછી સાઈઝમાંઅપલોડ કરવાની છે. આ માટે કામમાં સરળતા રહે તે માટે નીચે મુજબના પગલાને અનુસરશો તો ફોટા તથા સહી સ્કેન કરી ૨૦ કેબી થી નીચેની સાઈઝ કરવામાં સરળતા રહેશે. 

પગલું - 1  સૌ પ્રથમ અહી નીચે એટેચ કરેલ એક્સેલ શીટ ખોલી   ફોટા તથા સહીના પેઈઝની પ્રિંટ કરો
પગલું - 2   ફોટાના પેઈઝ ઉપર ફોટાઓ  તથા સહીના પેઈઝ ઉપર કાળી પેનથી વિદ્યાર્થીઓની સહી કરાવો. 
પગલું - 3  ફોટા તથા સહીના નમુનાના પેઈઝ સ્કેન કરો. એક કાગળ ઉપર ૨૦ ફોટા ફેવીસ્ટીક કે સામાન્ય ગુંદરથી ચોટાડો.ત્યારબાદ તે કાગળ સ્કેન કરો. એટલેકે  એક કાગળ સ્કેન કરવાથી એક સાથે ૨૦ ફોટા કમ્પ્યૂટરમાં સ્કેન થશે. બીજા કાગળ ઉપર બીજા ૨૦ ફોટા ચોટાડી સ્કેન કરવા. વર્ગમાં ૬૦ વિદ્યાર્થીઓ હશે તો  ત્રણ કાગળમાં બધાજ ફોટા આવી જશે. આનાથી ફાયદો એ થશે કે  ૬૦ વખત ફોટા સ્કેન કરવા નહિ પડે. આજ રીતે એક સાથે ૩૦ થી ૩૫ સહી સ્કેન થશે.બે જ કાગળમાં આખા વર્ગની સહી સ્કેન થઈ જશે.   

પગલું - 4  હવે સ્કેન કરેલ ફોટાવાળી ફાઈલ ઓપન કરો. તેના પર રાઈટ ક્લીક કરો અને ઓપન વીથ પેઈંટ પર ક્લીક કરો  જેથી તે સ્કેન કરેલ પેઈઝ પેઈંટમાં ખુલશે. જે ફોટો કોપી કરવો છે તે ફોટાને ડાબી બાજુના ટુલ બોક્ષમાં રહેલા બીજા નંબરના સિલેક્શન ટુલ વડે સિલેક્ટ કરો. અને સિલેક્શનની અંદર રહી રાઈટ ક્લીક વડે કોપી કરો. 

પગલું - 5   ફોટાની કોપી કર્યા બાદ સ્ટાર્ટ - પ્રોગ્રામ માં જઈ અન્ય પેઈંટની ફાઈલ ખોલો અને તેમાં એડીટ મેનુમાં જઈ પેસ્ટ કરો. અહિ ફોટાને ડ્રેગ કરી નાનો મોટો કરી શકાશે.  

પગલું - 6   હવે  ફાઈલ મેનુમાં જઈ સેવએઝ  પર ક્લીક કરો અને ફાઈલના નામમાં રોલનંબર પ્રમાણે નંબર આપી    File as Type માં   JPEG ખાસ કરો અને ઓકે કરો. JPEG કરવાથીજ ફોટાની સાઈઝ ઘટશે. JPEG કરવાનું ભૂલવું નહિ. 

પગલું - 7   હવે બીજો ફોટો ૨૦ કેબીથી નાનો બનાવવા અગાઉના જેમ પગલા - 5 અને 6 ને અનુસરો. આ રીતે કામ કરવાથી લગભગ  ૧ કલાકમાં આરામથી ૭૦ થી ૮૦ ફોટાઓ ૨૦ કેબીથી નાની સાઈઝના બનાવી શકાય છે.  સહી માટે પણ ઉપરના પગલા અનુસરો. 

આજનો કોયડો -

  એક સમારંભમાં દરેક વ્યક્તિ એકબીજા સાથે હસ્તધૂનન કરે છે. જો કુલ ૧૦૫ વખત હસ્તધૂનન ( હાથ મિલાવવાની ) પ્રક્રિયા બની હોય તો સમારંભમાં હાજર વ્યક્તિઓની કુલ સંખ્યા કેટલી હશે ?  

 કોયડાનો જવાબ કોમેંટ્સ માં આપી શકો છો. 


ઘણા પૂછે છે કે સાતમું પગાર પંચ ક્યારે અમલમાં આવે ?

મિત્રો Six Pay ૦૧/૦૧/૨૦૦૬ થી અમલમાં આવેલ છે. પણ ગુજરાત સરકારે ૦૧/૦૧/૨૦૦૯ થી રોકડમાં આપેલ હતું. તેમ સાતમું પગાર પંચ   ૦૧/૦૧/૨૦૧૬ થી અમલમાં  આવી શકે. ગુજરાત સરકાર  ૦૧/૦૧/૨૦૧૮ કે ૨૦૧૯ માં  રોકડમાં  આપવાનો અમલ કરી શકે. 


Thursday, September 26, 2013

સુપ્રિમ કોર્ટ ફિક્સ પગાર આગામી તારીખ  ૦૧/૧૦/૨૦૧૩.  વોટ્સઅપ તથા વીચેટ માં લોકો તારીખોની ખોટી અફવાઓ ફેલાવે છે. અગાઉ આ બ્લોગ ઉઅપર ધ્યાન દોરવામાં આવેલ હતુ કે કેસનો ચુકાદો આવતા અવતા છ માસ લાગશે. મિત્રો - હજુ ત્રણ માસ સુધી મુદતો પડી શકે છે.