બનાસકાંઠા જિલ્લા માધ્યમિક શિક્ષક સંઘ ના પ્રમુખશ્રી ઈલિયાસભાઈ સિંધી તરફથી બનાસ ગંગા શિક્ષણ - ઓગષ્ટ ૨૦૧૧ અંક મળ્યો. સારસ્વત મિત્રો માટે અત્રે તે અપલોડ કરેલ છે. પાન નંબર 4 પર નિવૃત શિક્ષક શ્રી રમણિકભાઈ રાવલ પ્રસિધ્ધ વંત્યાક અને નવી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ લેખ વાંચી ચિંતન અને ચિંતા કરવાની જરૂર છે.

બનાસગંગા શિક્ષણ - ડિસેમ્બર ૨૦૧૧ અંક  

બનાસગંગા શિક્ષણ - ઓગષ્ટ ૨૦૧૧ અંક   ( બનાસકાંઠા જિ.મા.શિ.સંઘ મુખપત્ર)

બનાસગંગા શિક્ષણ - જુલાઈ ૨૦૧૧ અંક

0 comments:

Post a Comment

 
Top