આજનો કોયડો -

  એક સમારંભમાં દરેક વ્યક્તિ એકબીજા સાથે હસ્તધૂનન કરે છે. જો કુલ ૧૦૫ વખત હસ્તધૂનન ( હાથ મિલાવવાની ) પ્રક્રિયા બની હોય તો સમારંભમાં હાજર વ્યક્તિઓની કુલ સંખ્યા કેટલી હશે ?  

 કોયડાનો જવાબ કોમેંટ્સ માં આપી શકો છો. 


ઘણા પૂછે છે કે સાતમું પગાર પંચ ક્યારે અમલમાં આવે ?

મિત્રો Six Pay ૦૧/૦૧/૨૦૦૬ થી અમલમાં આવેલ છે. પણ ગુજરાત સરકારે ૦૧/૦૧/૨૦૦૯ થી રોકડમાં આપેલ હતું. તેમ સાતમું પગાર પંચ   ૦૧/૦૧/૨૦૧૬ થી અમલમાં  આવી શકે. ગુજરાત સરકાર  ૦૧/૦૧/૨૦૧૮ કે ૨૦૧૯ માં  રોકડમાં  આપવાનો અમલ કરી શકે. 


10 comments:

 
Top