કમિશ્નર કચેરી દ્વારા મેડીકલ ભથ્થુ,એન્ટ્રીલેવલ પે-સ્કેલ, રક્ષણ અંગે સરકારમાં મોકલેલ દરખાસ્ત ,નાણાં વિભાગમાં મોકલેલ દરખાસ્તો મંજુર કરવા બાબત, ગ્રંથપાલનાં પગાર અંગે રજુઆત
(સાભાર - ગુ.રા.ઉ.મા.શિ.સંઘ મહામંડળ 

GUJCET ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન બાબત 


JEE - NEET ના પ્રશ્નસંપૂટોની સીડી બાબતે


CCC Question Paper Format

RMSA માધ્યમિક શિક્ષક તાલીમ  

બિન સરકારી માધ્ય.શાળા નોન ગ્રાન્ટેડ માંથી ગ્રાન્ટેડ થતાં તે શાળાના કર્મચારીઓની સેવા વિનિયમિત કરવા બાબત 

Age To get addmission in Std 1
પ્રસુતિ તથા પિતૃત્વ રજાનો પરિપત્ર

NewImportant Guidelines for getting duplicate certificate (Marksheet, Passing certificate & Migration certificate)  NewCCC પરીક્ષા અંતર્ગત 15/06/2012 નો પરિપત્ર 
વિકલાંગ માટે રોસ્ટર રજિસ્ટર નિભાવવા માટે ૧૮/૦૬/૨૦૧૨ નો પરિપત્ર

ઉન્નત વર્ગ અંતર્ગત આવક મર્યાદા પરિપત્ર 

અનુસૂચિત જાતિ માટેની યોજનામાં આવકમર્યાદા અંતર્ગત પરિપત્ર 

ઈન્દિરા ગાંધી રાષ્ટ્રીય વૃધ્ધ પેંશન યોજના અંગે 

Fajal Raxan New Paripatra - 30/05/2012  


પ્રાથમિક શાળા શિક્ષક - બદલીના નવા નિયમો - પરિપત્ર ૨૩/૦૫/૨૦૧૨  


પરિપત્ર તાત્કાલિક પહોંચાડવા બદલ શ્રી ઈલિયાસભાઈ( પ્રમુખશ્રી/બ.કાં.મા.શિ.સંઘ) નો આભાર.


ઉપરના પરિપત્રના રેફરન્સમાં નીચેના પરિપત્રની જરૂર પડશે.  

વર્ગ દીઠ વિદ્યાર્થી પ્રવેશ અંતર્ગત શિક્ષણ વિભાગ ઠરાવ ક્રમાંક ઉમશ/૧૧૦૬-૨૧૩૮-ગ૧ તા. ૩૧/૧૨/૨૦૦૯ નો પરિપત્ર  

શિક્ષક સજ્જતા કસોટી - શિક્ષક ટીએ - ડીએ પરિપત્ર


ફાજલ અંતર્ગત રેશિયાનો લેટેસ્ટ પરિપત્ર 
ધોરણ - 8 પ્રાથમિકમાં જતાં વર્ગઘટાડો થતાં વર્કલોડની માહિતી પત્રક ( મહેસાણા જિલ્લો )  

ફાજલ અંતર્ગત ૨૫-૦૨-૨૦૧૧ નો પરિપત્ર  

ફાજલ અંતર્ગતસંખ્યા અંતર્ગત ૩૧-૧૨-૨૦૦૯ નો પરિપત્ર  


ગુજરાત સરકાર સામાન્ય વહીવટી વિભાગના પરિપત્રોપગારમાંથી ઈંકમટેક્ષ કપાત પરિપત્ર

દિવાળી વહેલા પગાર પરિપત્ર

વિનિમય ૨૦(૫) માં સુધારો - કમ્પ્યૂટર શિક્ષક લાયકાત 

બોનસ - ૨૦૧૧ પરિપત્ર


ચૂકવવા બાબતનો - ૦૫-૦૭-૨૦૧૧ નો પરિપત્ર

            
   
   
 * બિન શૈક્ષણિક કર્મચારી મહેકમ ૦૧-૦૮-૨૦૧૧ નો પરિપત્ર 

* Rate Of DA and Prof.Tax

* HRA Classification of various City 
 
* ડુપ્લીકેટ સર્વિસ બુક અંગેનો પરિપત્ર 
 
* શાળા કેમ્પસમાં મોબાઈલ પ્રતિબંધ પરિપત્ર  
  

* વિદ્યાસહાયક ભરતી ૨૦૧૧ માં ઉપલી વય મર્યાદામાં છૂટછાટનો ૧૧-૦૭-૨૦૧૧ નો પરિપત્ર  
* ચાલુ નોકરી દરમ્યાન અવસાન પામનાર કર્મચારીના આશ્રિત કુંટુંબને ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય ચૂકવવા બાબતનો - ૦૫-૦૭-૨૦૧૧ નો પરિપત્ર

* ધોરણ - 9 અભ્યાસક્રમ- પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ - આયોજન અને વર્ગ બઢતીના નિયમો

* સ્વૈચ્છિક નિવૃતિના કેસમાં ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ લાભ પરત કરવા બાબત  


* નોન ગ્રાન્ટેબલ શાળા માટે વ્યવસ્થાપન નિતી ( આદર્શ આચારસંહિતા) 


* પ્રાથમિક શિક્ષક ટ્યુશન પ્રતિબંધ પરિપત્ર 


* ગુજરાત સ્ટેટ ઓપન સ્કૂલ જી.આર 


* એલ.સી તથા જી.આર નો પરિપત્ર તથા નમૂનો (૦૪-૦૫-૨૦૧૧)  
* ગુજરાત રાજ્યની સામાજિક અને શૈક્ષણિક વર્ગમાં સમાવિષ્ટ જાતિઓની યાદી 

* મોઘવારી વધારો

* ભરતી પરિપત્ર   
* રજા અંગેનો પરિપત્ર        
* શિક્ષક રેશિયો પરિપત્ર   

* મેડિકલ પરિપત્ર            

* ફાજલ રક્ષણ પરિપત્ર   

* રાજીનામા અંગેના નિયમોનો પરિપત્ર


* શિક્ષણ સહાયક પરિપત્ર 11-05-2010 GR

* પગાર સુધારો પરિપત્ર

* બોર્ડ પરીક્ષા શિક્ષા પરિપત્ર

* ઉચ્ચત્તર પગાર ધોરણ પરિપત્ર

* GRANT IN AID GR (ગ્રાન્ટ ઈન એઈડ પરિપત્ર)   

* અધિનિયમ સુધારો 2010
 શિક્ષક રેશિયો 


*અન્ય ઉપયોગી પરિપત્રો

* AWARD GR (શ્રેષ્ઠ શિક્ષક એવોર્ડ પરિપત્ર)

* OPEN SCHOOL GR


*પ્રાથમિક શાળામાં વિદ્યાસહાયક માટે TET પરિપત્રતા. ૨૩/૦૫/૨૦૧૨ બદલીનાં નવા નિયમો અંગેનો ૫રિ૫ત્ર
* પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષક ભરતી ગુણાંકન તથા નિયમો પરિપત્ર   
  

0 comments:

Post a Comment

 
Top