માધ્યમિક શાળાઓ માટે ગુણોત્સવની  માહિતી પુસ્તિકા
મિત્રો આ વર્ષથી ગુ.માં અને ઉ.માં શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા માધ્યમિક શાળાઓમાં પણ પ્રાથમિક શાળાઓની જેમ  ગુણોત્સવ  ઉજવવાનો છે.
તેમાં ધોરણ  4 થી 8 સુધીનાં પાઠ્યપુસ્તક  આધારિત MCQ  પ્રકારના પ્રશ્નો  હશે.
જેમાં પાંચ મુખ્ય વિષય ગુજરાતી, અગ્રેજી, સામાજિક વિજ્ઞાન , વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી  તથા ગણિતનાં  50 ગુણનાં પેપેર ધોરણ 9 વિદ્યાર્થીઓ ને આપવાના છે.
આ પાંચ વિષયના શિક્ષક મિત્રોએ પેપર જોવાને બદલે તેની ડેટા એન્ટ્રી બોર્ડ દ્વારા આપવામાં આવેલ જે તે વિષયની Excel Sheet માં કરવાની છે. જેમો દરેક વિદ્યાર્થી માટે  જનરલ રજીસ્ટર નં , વર્ગ , કેટેગરી, જાતિ  તથા 50 પ્રશ્નોની વિગત ભરવાની છે.  

 ગુણોત્સવની પુસ્તિકા માટે અહી ક્લિક કરો 


1 comments:

 
Top