તાજેતરમાં આચાર્ય માટે TAT ની પરીક્ષા રાજ્ય સરકાર  દ્વારા લેવામાં આવી. અને તેનું પરિણામ પણ જાહેર કરેલ છે. નજીકના સમયમાં બિન સરકારી માધ્યમિક ઉચ્ચ માધ્યમિક શાળાઓમાં આચાર્યની ભરતી થવાની શક્યતા થાય તે નકારી શકાય નહિ. 
આચાર્યના ગુણાંકનમાં M.Ed ના ગુણ ગણાય છે તેમ  M.Ed ની સમકક્ષ MA.In Education કોર્ષ ગણાય છે. તો આચાર્ય ભરતીમાં ગુણાંકનમાં MA.In Education ના ગુણ ગણાય તે માટે નીચેના મોબાઈલ નંબર પર લાગતા વળગતા ઉમેદવારોએ સંપર્ક કરવો જેથી હકારાત્મક રજૂઆત કરી શકાય.  
Surendrakumar  Patel


રજૂઆતના  a(Byinmi>  ji[Divi miT[ n)c[ni 

Äy(ktai[ni[ s>pk< krvi (vn>t).

1 -   Surendrakumar  Patel - 9925380593       (8) Vishnubhai - 9825199379
2 -   Sureshbhai Patel        - 8733832942      (9) Dipak patel - 9879989556
3 -   Kalpeshbhai Patel      -  9427370020    (10) Purvish - 9427851069
4 -   Rameshbhai Patel      - 9824921102
5 -  Balavantbhai Raval     - 9979218468
6 -  Bharatbhai  Patel        -  9428138093
7 -  Bharatbhai Patel         - 9429848914

0 comments:

Post a Comment

 
Top