શિક્ષણમંત્રી - ગુજરાત રાજ્ય ( શ્રીભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા )
 શિક્ષણ (પ્રાથમિક, માધ્યમિક, પ્રૌઢ), ઉચ્ચ અને ટેક્નીકલ શિક્ષણ

 


ધોરણ-૧૧ વિજ્ઞાન પ્રવાહના બીજા સેમેસ્ટરમાં વિદ્યાર્થીની શાળા ફેરબદલી કરવા અંગે...


એસ.એસ.સી પરીક્ષા માર્ચ -૨૦૧૩ની પ્રવેશિકા ચકાસણી પત્રક વિતરણ અંગે.

0 comments:

Post a Comment

 
Top