નોંધ - નીચે આપેલ એક્સેલ શીટમાં ફક્ત રંગીન ખાનામાં સીરીઝનો પ્રથમ નંબર 
નાખવાથી  ૩૦ - ૩૦  વિદ્યાર્થીઓના બ્લોક ફાળવણી બની જશે. 
આભાર 

પરીક્ષા બ્લોક ફાળવણી એક્સેલ શીટ

0 comments:

Post a Comment

 
Top