જે શિક્ષક ભાઈ- બહેનોની નિમણૂંક તા.  ૦૨/૦૧/૨૦૦૨૯૭૩૭૮૬૯૭૩૮ હોય અને નવા પગારપંચમાં  જુલાઈમાં ઈંક્રીમેન્ટ મળેલ હોય અથવા ન મળેલ હોય તેમને નીચેના નંબર પર સંપર્ક કરવો. 

મુકેશ ગામી  -  ૯૮૨૫૮૭૦૮૧૦

દિલીપ પટેલ  - ૯૭૩૭૮૬૯૭૩૮

0 comments:

Post a Comment

 
Top