ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષકો માટેની ભરતી  

સમગ્ર પ્રક્રિયા ઓનલાઈન હોવાથી હાલ ઉમેદવારે ફોર્મ કોઈ પણ જગ્યાએ જમાં કરાવવાનું નથી. ઉમેદવારે ફોર્મ પોતાની પાસે સાચવીને રાખવાનું રહેશે.

ચલણ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 10/09/2013 છે. ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 12/09/2013 છે.

ખાસ નોંધ :
 જે વ્યક્તિઓએ લઘુત્તમ યોગ્યતાના માપદંડ (લાયકાતો) પુરા કરેલ નથી,ઉદાહરણ તરીકે TAT પરીક્ષામાં નાપાસ થયેલ હોય તેઓ ,ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષકો ની પોસ્ટ માટે અરજી કરવા માટે લાયક ગણાશે નહિં.
સૌપ્રથમ ચલણ ની નકલ પ્રિન્ટ કરી નિયત ફી SBI ની કોઈપણ શાખામા ભરવી .ત્યારબાદ ચલણ ભર્યાના લીસ્ટ માં ઉમેદવાર ના નામ નો સમાવેશ થયા બાદ જ અરજી પત્રક ભરી શકાશે.(ફી ભર્યા બાદ ઓછામાં ઓછા 48 કલાક બાદ ઉમેદવાર પોતાનું નામ લીસ્ટ માં જોઇ શકશે. )

SEBC ઉમેદવારો માટે: તારીખ 1/4/2012 થી 31/3/2013 સમયગાળાની આવક ધ્યાને લઇને નોન ક્રીમીલીયર સર્ટીફીકેટ તા. 1/04/2013 પછીની તારીખ નું મેળવેલ માન્ય ગણાશે. આ સર્ટીફીકેટ ન ધરાવતા ઉમેદવાર નો સમાવેશ General Category માં કરવામાં આવશે. તેવા ઉમેદવારો એ બિન-અનામત માટે ની ચલણ પ્રિન્ટ કરી જરૂરી ફી ભરવાની રહેશે.ખાલી જગ્યાની યાદી

5 comments:

 1. jitubhai rajypal medame to bharti bill fer vicharna mate gov. ne aapyu 6 to bharti ma teni kevi kevi asar thavani sakyta 6?

  ReplyDelete
 2. Jitubhai maro tmne ek question che.
  K Higher Secondary schoo ma bharti atiyare thai
  ane 5 year ma Fazal thai jai to su naukri par thi kadhi muke k Fazal ne rakshan che higher secondary ma . Please Answer Apjo. I m waiting.

  ReplyDelete
 3. Jitubhai Government Secondary School ma Teacher ni Bharti Kyare thashe ? Please Batavo

  ReplyDelete
 4. મીત્રો . ગા્નટેડ ઉચ્ચ તર . માં .
  ફાજલને .રક્ષણ .
  નથી .

  અત્યારે . ચુપચાપ .રહો
  અત્યારે . નોકરી .મળે અે .મહત્વ નું .છે .
  આમેય . અત્યારે . આપણે .ફાજલ જ છીએ ને  gserb પર .form ભરતા .બોલીઓ .અને .શરતો .વાંચજો
  અેમાં .સપષટ .લખેલું .છે
  મીત્રો .પા્થમીક .શીક્ષક .જેવું .નથી

  તેમાં તો .ફાજલ .શબદ .જ નથી

  ReplyDelete
 5. Hello sir
  Gov secondary schools ma bharti 2013 ma thase .????
  Tell. Me sir

  ReplyDelete

 
Top