સરકારી ઉચ્ચત્તર માધમિક શાળામાં અગાઉ જે જાહેરાત આવી હતી તે ભરતીનું મેરીટ તથા પ્રતિક્ષા યાદી જોવા નીચેની લિંક પર ક્લીક કરો.

મેરીટ યાદી (Subject wise)

પ્રતીક્ષા યાદી 
 સુચના:
૧) તા. ૧૩.૬.૨૦૧૩ સુધીમાં ઉમેદવારોએ આ સાથે રજુ કરેલ એફીડેવીટ કરવાનું રહેશે. (ગુજરાતી નકલ / અંગ્રેજી નકલ)
૨) ઉમેદવારોએ આ વેબસાઈટ બીજી માહિતી માટે દર રોજ જોવા વિનંતી


    

વિદ્યાસહાયક ભરતી પૂરક જાહેરાત અંતર્ગત ભરતી શરૂ થયેલ છે. વધુ માહિતી માટે નીચે ક્લીક કરો.
 

1 comments:

  1. સર,
    નમસ્કાર,
    આપના માહિતી પ્રદાનાત્મક પ્રયત્નો પ્રશંસનીય છે. દિવસ દરમ્યાન ઓછામાં ઓછી બે વખત આપના બ્લોગની બિન-ચૂક મુલાકાત લઇએ જ છીએ. કૃપા કરી 'શિક્ષણ સહાયક' માટે અરજી કરેલ તમામ ઉમેદવાર પોતાને સંબંધિત વિષય અને કેટેગરીમાં પોતાનો ક્રમાંક જાણી શકે તો આત્મસંતોષની લાગણી થાય..! ધન્યવાદ સાથે..! - બી.અર્જુન

    ReplyDelete

 
Top