વિદ્યાસહાયક ભરતી અંતર્ગત તા. ૧૯/૦૬/૨૦૧૩ ના  રોજ ફોર્મ ભરવાની ઓનલાઈન પ્રક્રિયા વિના વિધ્ને પૂર્ણ થયેલ છે. બિનસત્તાવાર માહિતી મુજબ તા. ૨૫/૦૬/૨૦૧૩ ની આસપાસ પ્રોવિઝનલ ઓનલાઈન મેરીટ યાદી  બહાર પડી શકે છે. તા. ૦૧/૦૭/૨૦૧૩ થી તા. ૦૪/૦૭/૨૦૧૩ ની આસપાસ ફાઈનલ મેરીટ યાદીની જાહેરાત થઈ શકે છે. ૧૫/૦૮/૨૦૧૩ થી તા. ૨૫/૦૮/૨૦૧૩ ની આસપાસ ભરતી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ શકે છે. અત્રે દર્શાવેલ તારીખ  એક શક્યતા છે. ફાઈનલ કાર્યક્રમ માટે ભરતી પ્રક્રિયા માટેની સરકારશ્રીની જે તે વેબસાઈટ તથા આ વેબસાઈટ જોતા રહેવું.

પ્રાણકીટ - મહેસાણા જિલ્લો

Training - for - Biology Teacher ( STTI ) - Mehsana District

8 comments:

 1. from face book friend Vidhyasahayak Gujarat ***Vidhyasahaykbharti-2012/13***
  10/6/2013 -purak jaherat
  13/6/2013 to 19/6/2013-online form farase
  20/6/2013-last date form savikarva mate
  24/6/2013 merityadi kamchalau
  25/6 2013 to 26/6/2013 sudharna mate
  1/7/2013 to 3/7/2013 fainal merityadi
  4/7/2013 to 9/7/2013 oepn mate jilla pasandgi
  17/7/2013 to 28/7/2013 obc,s.c,st mate jilla pasandgi
  22/8/2013 na roj jilla kaxa ae sathal pasandgi

  ReplyDelete
 2. Is it true that merit of vdyshyk will be publish today...
  means 24/6/13.........?

  ReplyDelete
 3. Vidyasahayak nu merit lisht kyare mukavanu 6e ....plz msg

  ReplyDelete
 4. the message was from reliable source but it is likely to be declare this week.sorry for inconvinience

  ReplyDelete
 5. provisional merit list will be declare tomorrow.best of luck all

  ReplyDelete

 
Top