બિનસરકારી ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક ભરતીમાં પ્રથમ રાઉન્ડ તથા પ્રતિક્ષા યાદીમાં સમાવેશ થયેલા ઉમેદવારોને તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૪  પહેલાં જે તે  ડી.ઈ.ઓ દ્વારા નિમણૂંકપત્રો આપી હાજર કરાય તેવા સમાચારો જાણવા મળેલ છે. 

1 comments:

  1. Sir, Khali rahi gayel jagyao ni bharti kevi rite karse. ...
    Agar navi jaherat ma samavvama aavse to navi jaherat kyare aavse. ..
    Please reply sir please. ....

    ReplyDelete

 
Top