પ્રતીક્ષા યાદી પર ના ઉમેદવારોની જીલ્લા ફાળવણી 

પ્રતિક્ષા યાદી માં રહેલ ઉમેદવારોએ આપેલ વિકલ્પ ના આધારે જીલ્લાની ફાળવણી ની વિગતો

    (1)શાળા પસંદગી અંગે તેમજ પ્રમાણપત્રો / ગુણ પ્રત્રકો ની ચકાસણી માટે તારીખ 25-06-2014 ના રોજ સબંધિત જીલ્લા શિક્ષણ
    અધિકારીના કેમ્પ માં હાજર રહેવાનું રહેશે
   (2)શિક્ષણ અધિકારી દ્વારા રાખવામાં આવનાર કેમ્પ માં ઉમેદવારે અચૂક હાજર રેહવાનું રેહશે, અન્યથા નિમણુક મેળવવા અંગે નો
    તેમનો હક્ક અપોઅપ રદ થશે.

3 comments:

  1. sir sala pasandgi baad hajar oder kyare malse

    ReplyDelete
  2. Sir when will waiting list candidates get order?

    ReplyDelete

 
Top