સાતમા પગારપંચ - સંભવિત સ્કેલ - પગાર - ૦૧/૦૧/૨૦૧૬ જાણવા અહિ READ MORE ઓપ્શન પર ક્લીક
કરો. અત્યારે તો હથેળીમાં ચાંદ દેખાય છે. સાતમા પગારપંચનો રોકડમાં અમલ વાઈબ્રન્ટ  ગુજરાતમાં  ૨૦૧૮-૧૯-૨૦ પહેલાં થાય તેની સંભાવના ૧૦ થી ૨૦ % જ ગણી શકાય.


1 comments:

 
Top