શ્રી સતનામ પટેલ દ્વારા ધોરણ ૯ થી ૧૨ ના વર્ગ શિક્ષકો માટે વર્ગ રજિસ્ટરની ખૂબજ ઉપયોગી ફાઈલ તૈયાર કરેલ છે. જે અહિ તથા www.edusafar.com વેબસાઈટ પર પણ ઉપલબ્ધ છે. જે સારસ્વત મિત્રો ને ઉપયોગી નિવડશે. 
શ્રી સતનામ પટેલ દ્વારા  સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન અંતર્ગત એક્સેલ ફાઈલ પણ સુંદર રીતે બનાવેલ છે.TO DOWNLOAD REGISTER FOR 72 STUDENTS :   CLICK HERE
TO DOWNLOAD REGISTER FOR 112 STUDENTS : CLICK HERETO DOWNLOAD SCE STD-9   CLICK HERE


TO DOWNLOAD SCE STD-10 CLICK HERE 


0 comments:

Post a Comment

 
Top