એકસાથે કેટલા દિવસની  પરચૂરણ રજા ભોગવી શકાય ?

સામાન્ય રીતે  વિનિમય ૩૦ (૨) (ક) મુજબ સામાન્ય સંજોગોમાં ત્રણ દિવસ અને ખાસ અપવાદરૂપ સંજોગોમાં એકસાથે વધુમાં વધુ  ૧૦ દિવસ પરચૂરણ રજા ભોગવી શકાય.


0 comments:

Post a Comment

 
Top