ફાજલ રિકોલ પરિપત્ર ( મહેસાણા ) 
 પત્રક 1 
પત્રક 2 ઘણા મિત્રો પૂછે છે કે વસ્તી ગણતરીની કામગીરી માટે રજાનો કોઈ પરિપત્ર હોયતો જણાવશો.સુરત ડી.ઈ.ઓ દ્વારા થયેલ પરિપત્ર અહિ જાણ સારૂ સામેલ છે. 


વસ્તી ગણતરીની કામગીરી - જમા રજા અંતર્ગત પરિપત્ર

0 comments:

Post a Comment

 
Top