ઘણા પૂછે છે કે સાતમું પગાર પંચ ક્યારે અમલમાં આવે ?

મિત્રો Six Pay ૦૧/૦૧/૨૦૦૬ થી અમલમાં આવેલ છે. પણ ગુજરાત સરકારે ૦૧/૦૧/૨૦૦૯ થી રોકડમાં આપેલ હતું. તેમ સાતમું પગાર પંચ   ૦૧/૦૧/૨૦૧૬ થી અમલમાં  આવી શકે. ગુજરાત સરકાર  ૦૧/૦૧/૨૦૧૮ કે ૨૦૧૯ માં  રોકડમાં  આપવાનો અમલ કરી શકે. 


ફિક્સ પગાર કેસ સ્ટેટસ Pending  બતાવે છે. લોકો એવી અફવા ફેલાવે છે કે આજે 11-00 કલાકે કેસ ચાલેલ છે. પરંતુ સાઈટ ઉપર કેસ સ્ટેટસ   Pending   બતાવે છે.  Case Number       SLP(CIVIL) 14124        2012

1 comments:

  1. તમને સુ લાગે છે ? સુ ચુકાદો આવસે ?

    ReplyDelete

 
Top