શ્રી દિપકભાઈ પરીખ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષા દરમ્યાન ઉપયોગી માર્ગદર્શન અંતર્ગત ફાઈલ મળેલ છે. જે વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષા સમયે ઉપયોગી નિવડશે. 


ધોરણ - 10 -12 ના વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષાલક્ષી માર્ગદર્શન - 1

ધોરણ - 10 -12 ના વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષાલક્ષી માર્ગદર્શન - 2 

ધોરણ - 10 -12 ના વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષાલક્ષી માર્ગદર્શન - 3 

ધોરણ - 10 -12 ના વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષાલક્ષી માર્ગદર્શન - 4

ધોરણ - 10 -12 ના વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષાલક્ષી માર્ગદર્શન - 5 

ધોરણ - 10 -12 ના વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષાલક્ષી માર્ગદર્શન - 6 

0 comments:

Post a Comment

 
Top