ઔધોગિક તાલીમ સંસ્થામા કરેલ કોર્સ તથા પોલીટેકનીકમા કરેલત્રણ વર્ષના ડીપ્લોમા કોર્સને સરકારી નોકરી માટે ધોરણ-૧૦ તથા ૧૨ 


સમક્ક્ષ ગણવા અંગેના પરિપત્ર માટે અહિ ક્લીક કરો. 

0 comments:

Post a Comment

 
Top