૨૭/૦૭/૨૦૧૪ ના રોજ લેવાયેલ  માધ્યમિક વિભાગની TAT  પરીક્ષાનું પરિણામ  તા.  ૧૨/૦૮/૨૦૧૪ ના રોજ બપોર ૩-૦૦ કલાક બાદ જાહેર થશે. 
પરિણામ જાણવા આ સાઈટની મુલાકાત ૩-૦૦ કલાક બાદ લેવી 

0 comments:

Post a Comment

 
Top