ઘડિયાળમાં કલાક  06-15 મિનિટ થઈ છે. ત્યારે જો કલાકનો કાંટો પૂર્વ દિશામાં હોય તો મિનિટ કાંટો કઈ દિશામાં હશે ?

(અ) ઉત્તર  (બ) દક્ષિણ  (ક) પૂર્વ  (ડ) પશ્ચિમ  

0 comments:

Post a Comment

 
Top