ખાસ નોંધ - એક્સેલ ફાઈલ ડાઉનલોડ કરી  ફાઈલ ઓપન કરવી તે વખતે  ઓપ્શન પૂછે તો Enable Macro પર ક્લીક કરવી. જો ફાઈલ બરાબર કામ ન કરે તો    Tools----Macro---Security---Medium માં જઈ મિડીયમ પર ક્લીક કરી ફાઈલ સેવ કરી ફરી ફાઈલ ઓપન કરવી અને Enable Macro પર ક્લીક કરવી.


0 comments:

Post a Comment

 
Top